مسواک

درخواست حذف این مطلب

می خواهم به لیلی مسواک زدن یاد بدهم، چرا؟ چون همه انگشت هایم قلم شده سر مسواک انگشتی و دندون های تیزش :دی

حالا قدم اول چیه؟ این که مسواک رو خودش ه توی دهنش که مشکلی نیست، چون دندان ها در حال درآمدن بوده و جایشان می خوارد!

قدم بعدی چیه؟ آب رو تف کنه بیرون!


حالا چند روز قبل گذاشته بودمش لبه ظرفشویی و آب را پر می توی دهنم و تف می توی سینک که یاد بگیره، او هم من رو خیره نگاه می کرد و غش غش می خندید، بعد لپ هایش رو پر آب می کرد و همه را قورت می داد :)

دلم می خواست خودش هم قورت بدهم اون موقع :دی