بازی

درخواست حذف این مطلب

گفت: منظور من از بازی یک فعالیت با لذت فراوان و هدف کم هست، چیزی که کودک از شادی قهقهه بزند ولی وما هدف خاصی دنبال نشود :-)

یاد تفاوت game و play افتادم و آن همه مطلب که خواندم درباره gamification... به خودم نگاه و لیلی و اسباب بازی هایش و کتاب هایش :-|

فردای آن روز برای اولین بار با لیلی، دوتایی رفتیم پارک، در حالی که فکر می دست تنها خیلی سخت باشد ولی واقعا خوش گذشت :-)